Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 517 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 35  Další
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: úte 25.08.2015 23:12 
Nováček serveru
Nováček serveru
Uživatelský avatar

Registrován: 6.9.2014
Příspěvky: 44
Editováno, formátováno. TomasC

Rozhodnutie č. 1/2015 z 19.08.2015,
ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota
vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky


Článok 1

(1) Dopravný úrad, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 143/1998 Z. z.“), § 7 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. a v súlade s prílohou II písm. i) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES1) v platnom znení, s ostanými právne záväznými aktmi Európskej únie, s rozhodnutiami výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva a štandardmi a odporúčaniami medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, určuje podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky (ďalej len „vzdušný priestor“).

(2) Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na šarkany a neobsadené voľné balóny.2)

(3) Toto rozhodnutie sa v obmedzenom rozsahu vzťahuje aj na činnosti podľa osobitného
predpisu.3)


Článok 2

(1) Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie

a) lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (unmanned aircraft) autonómne lietadlo, diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla,
b) autonómnym lietadlom (autonomous aircraft) lietadlo spôsobilé lietať bez pilota vybavené nezávislým systémom riadenia, ktorý neumožňuje zásah do riadenia letu osobou, ktorá ovláda autonómne lietadlo,
c) diaľkovo riadeným lietadlom (remotely piloted aircraft) lietadlo spôsobilé lietať bez pilota riadené osobou, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo z riadiacej stanice, ktorá nie je umiestnená na palube tohto lietadla,
d) modelom lietadla (aircraft model) lietadlo spôsobilé lietať bez pilota s motorom alebo bez neho, určené na letecký šport, rekreačné lietanie alebo súťažné účely a ktoré nie je vybavené zariadením umožňujúcim automatický let na určené miesto; v prípade voľného modelu nie je diaľkovo riadené iným spôsobom, ako za účelom ukončenia letu,
e) diaľkovo riadeným modelom lietadla (remotely piloted aircraft model) model lietadla, ktorý je po celú dobu letu riadený osobou, ktorá ovláda diaľkovo riadený model lietadla pomocou vysielacieho rádiového zariadenia s príslušnou prevádzkovou frekvenciou a maximálnym výkonom4) a s kterým udržiava priamy vizuálny kontakt,
f) lietadlom-hračkou (toy aircraft) model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou alebo rovnou 0,5 kg a ktorý je hračkou5),
g) diaľkovo riadeným systémom (remotely piloted aircraft system) systém pozostávajúci z diaľkovo riadeného lietadla, riadiacej stanice a akéhokoľvek iného prvku potrebného na vykonanie letu, najmä dátového spojenia na riadenie a kontrolu letu (C2 link), komunikačného spojenia a systémov a prvkov na vykonanie letu,
h) osobou, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla (remote pilot) osoba, ktorá zodpovedá za prípravu a bezpečné vykonanie letu,
i) dátovým spojením na riadenie a kontrolu letu [command and control (C2) link] dátové spojenie medzi diaľkovo riadeným lietadlom a riadiacou stanicou na účel vykonania letu,
j) riadiacou stanicou (remote pilot station) stanica, ktorá je súčasťou diaľkovo riadeného systému a obsahuje vybavenie potrebné na riadenie a kontrolu letu diaľkovo riadeného lietadla,
k) maximálnou vzletovou hmotnosťou (maximum take-off mass) hmotnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota pred vzletom zahŕňajúca vybavenie, prevádzkové kvapaliny, pohonné hmoty a v prípade leteckých prác6) aj príslušný náklad a zariadenia potrebné na ich vykonanie,
l) priamym vizuálnym kontaktom (visual line-of-sight) priamy očný kontakt medzi osobou, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla a diaľkovo riadeným lietadlom alebo modelom lietadla bez použitia vizuálnych pomôcok iných, ako sú dioptrické okuliare alebo kontaktné šošovky,
m) princípom zistiť a vyhnúť sa (detect and avoid) schopnosť vidieť, vnímať alebo zistiť potenciálne konflikty v letovej prevádzke alebo iné nebezpečenstvá a prijať vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti letovej prevádzky.

(2) Držiteľom platného povolenia na lietanie s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota7) vydaného
Dopravným úradom musí byť
a) osoba, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo pri vykonávaní leteckých prác, alebo
b) osoba, ktorá ovláda model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou.

(3) Za letovú spôsobilosť
a) diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou zodpovedá osoba, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou,
b) diaľkovo riadeného lietadla pri vykonávaní leteckých prác zodpovedá prevádzkovateľ diaľkovo riadeného lietadla.


Článok 3

Vykonávanie letov

(1) Vykonanie letu autonómnym lietadlom vo vzdušnom priestore je zakázané.

(2) Diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla nesmie byť vybavené pulzačným alebo
raketovým motorom; to neplatí, ak je raketový motor použitý na účel vykonania vzletu.

(3) Diaľkovo riadeným lietadlom pri vykonávaní leteckých prác alebo modelom lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou možno vykonať let vo vzdušnom priestore,
a) ak je zapísané v evidencii lietadiel spôsobilých lietať bez pilota na Dopravnom úrade, alebo
b) so súhlasom Dopravného úradu, ak je zapísané v registri lietadiel cudzieho štátu alebo evidované obdobným spôsobom cudzím štátom.

(4) Let diaľkovo riadeným lietadlom alebo modelom lietadla sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla.

(5) Let diaľkovo riadeným lietadlom alebo modelom lietadla sa musí vykonať vo vzdialenosti väčšej ako 1 500 m od husto osídlenej oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácií alebo zhromaždiska ľudí na voľnom priestranstve, ak má diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla maximálnu vzletovú hmotnosť väčšiu ako 7 kg a je poháňané spaľovacím motorom.

(6) Osoba, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla
a) je povinná počas letu diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla udržiavať nepretržitý priamy vizuálny kontakt s diaľkovo riadeným lietadlom alebo modelom lietadla,
b) je povinná neustále vizuálne pozorovať okolie, prekážky8) a letovú prevádzku9) a vyhnúť sa inej letovej prevádzke10) na základe princípu zistiť a vyhnúť sa,
c) nesmie počas letu diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla, ktoré ovláda, meniť pôvodné stanovište alebo sa premiestňovať akýmkoľvek spôsobom.

(7) Ak počas letu diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla nastanú okolnosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letovej prevádzky, osôb alebo majetku na zemi, je osoba, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla, povinná okamžite bezpečne ukončiť let tohoto lietadla.

(8) Diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla nesmie byť použitý na leteckú prepravu osôb, batožiny, nákladu alebo poštových zásielok.

(9) Diaľkovo riadeným lietadlom možno vykonávať letecké práce len na základe povolenia Dopravného úradu11) a povolenia podľa osobitného predpisu12), ak sa vyžaduje.

(10) Zhadzovanie predmetov alebo rozprašovanie chemických látok z diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla je zakázané; to neplatí, ak ide o vykonávanie leteckých prác.

(11) Vykonanie letu diaľkovo riadeným lietadlom alebo modelom lietadla v noci je zakázané.

(12) Let diaľkovo riadeným lietadlom alebo modelom lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou, možno vykonať:
a) za meteorologických podmienok na let za viditeľnosti13) v neriadenom vzdušnom priestore triedy G14) vo výške15) nie väčšej ako 120 m (400 ft) nad úrovňou zeme vo vzdialenosti nie väčšej jako 1 000 m od osoby, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou,
b) mimo určených horizontálnych a vertikálnych hraníc zakázaného16), aktivovaného obmedzeného17), prechodne vyčleneného18) a prechodne rezervovaného vzdušného priestoru18); to neplatí, ak je vzdušný priestor vyčlenený na vykonanie letu diaľkovo riadeným lietadlom alebo modelom lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou,
c) v oblasti s faunou citlivou na hluk z leteckej prevádzky len so súhlasom orgánu ochrany prírody,19)
d) vo vzdialenosti a výške väčšej ako 50 m (150 ft) od akejkoľvek osoby, stavby, plavidla alebo vozidla s výnimkou minimálnej bezpečnej vzdialenosti od osoby, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou, a od určeného obslužného personálu počas vzletu a pristátia,
e) tak, aby neboli prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácií, zhromaždiská ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma alebo územia20),
f) mimo okrsku21) neriadeného letiska; to neplatí v prípade, ak vykonanie letu v okrsku daného letiska je koordinované s prevádzkovateľom daného letiska,
g) mimo iných plôch, ako je letisko, ktoré sa používajú na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení22); to neplatí v prípade, ak vykonanie letu z danej plochy je koordinované s prevádzkovateľom danej plochy,
h) v riadenom vzdušnom priestore23) za podmienok ustanovených v čl. 4.

(13) Let lietadlom-hračkou možno vykonať:
a) vo vzdialenosti nie väčšej ako 300 m od osoby, ktorá ovláda lietadlo-hračku,
b) vo výške nie väčšej ako 30 m (100 ft) nad úrovňou zeme,
c) vo vzdialenosti menšej ako 2 NM (3,7 km) od referenčného bodu24) neriadeného letiska (ARP), len na základe koordinácie letu s prevádzkovateľom daného letiska,
d) mimo iných plôch, ako je letisko, ktoré sa používajú na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení; to neplatí v prípade, ak vykonanie letu z danej plochy je koordinované s prevádzkovateľom danej plochy,
e) v oblastiach s faunou citlivou na hluk z leteckej prevádzky len so súhlasom orgánu ochranyprírody,19)
f) v minimálnej horizontálnej vzdialenosti rovnej dvojnásobku výšky letu od akejkoľvek osoby, stavby, plavidla alebo vozidla s výnimkou minimálnej bezpečnej vzdialenosti od osoby, ktorá ovláda alebo vypúšťa lietadlo-hračku a určeného obslužného personálu počas vzletu a pristátia,
g) tak, aby neboli prelietavané oblasti urbanistických koncentrácií, zhromaždiská ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma alebo územia,
h) v riadenom vzdušnom priestore za podmienok ustanovených v čl. 4.

(14) Let modelom lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 20 kg a ktorý nie je lietadlom-hračkou, možno vykonať:
a) za meteorologických podmienok na let za viditeľnosti v neriadenom vzdušnom priestore triedy G od zeme vo výške nie väčšej ako 120 m (400 ft) nad úrovňou zeme vo vzdialenosti nie väčšej jako 1 000 m od osoby, ktorá ovláda model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou jako 20 kg a ktorý nie je lietadlom-hračkou,
b) mimo určených horizontálnych a vertikálnych hraníc zakázaného, aktivovaného obmedzeného, prechodne vyčleneného a prechodne rezervovaného vzdušného priestoru,
c) v oblasti s faunou citlivou na hluk z leteckej prevádzky len so súhlasom orgánu ochrany prírody,19)
d) vo vzdialenosti a výške väčšej ako 50 m (150 ft) od akejkoľvek osoby, stavby, plavidla alebo vozidla s výnimkou minimálnej bezpečnej vzdialenosti od osoby, ktorá ovláda model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 20 kg, a určeného obslužného personálu počas vzletu a pristátia,
e) tak, aby neboli prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácií, zhromaždiská ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma alebo územia,
f) mimo okrsku neriadeného letiska; to neplatí v prípade, ak vykonanie letu v okrsku daného letiska je koordinované s prevádzkovateľom daného letiska,
g) mimo iných plôch, ako je letisko, ktoré sa používajú na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení; to neplatí v prípade, ak vykonanie letu z danej plochy je koordinované s prevádzkovateľom danej plochy,
h) v riadenom vzdušnom priestore za podmienok ustanovených v čl. 4.


Článok 4

Vykonanie letu v riadenom vzdušnom priestore

(1) Let lietadlom spôsobilým lietať bez pilota s maximálnou vzletovou hmotnosťou nie väčšou jako 0,91 kg, možno vykonať v riadenom okrsku letiska (CTR):
a) v horizontálnej vzdialenosti nie menšej ako 2 NM (3,7 km) od referenčného bodu letiska (ARP),
b) vo výške nie väčšej ako 30 m (100 ft) nad úrovňou zeme,
c) bez letového povolenia25), obojstranného rádiového spojenia a vybavenia lietadla spôsobilého lietať bez pilota odpovedačom sekundárneho radaru.

(2) Let diaľkovo riadeným lietadlom iba za účelom vykonávania leteckých prác s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 0,91 kg možno vykonať v riadenom okrsku letiska (CTR) v horizontálnej vzdialenosti nie menšej ako 2 NM (3,7 km) od referenčného bodu letiska (ARP) a vo výške nie väčšej ako 30 m (100 ft) nad úrovňou zeme, iba ak osoba, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo:
a) je držiteľom príslušného preukazu odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení (preukaz rádiotelefonistu)26),
b) najneskôr jednu hodinu pred vzletom skoordinuje s príslušným stanovišťom letových prevádzkových služieb priestor plánovanej činnosti, požadované rozpätie výšok, plánovaný čas začatia a ukončenia letu, volací znak a iné informácie, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti dôležité,
c) 15 minút pred plánovaným časom začatia vykonania letu požiada príslušné stanovište letových prevádzkových služieb o letové povolenie a spresní čas začatia a ukončenia letu,
d) pred vzletom diaľkovo riadeného lietadla nadviaže rádiové spojenie s príslušným stanovišťom letových prevádzkových služieb,
e) v priebehu činnosti oznamuje akúkoľvek zmenu oproti vydanému letovému povoleniu príslušnému stanovišťu letových prevádzkových služieb,
f) oznámi ukončenie alebo prerušenie činnosti príslušnému stanovišťu letových prevádzkových služieb.

(3) Let diaľkovo riadeným lietadlom iba za účelom vykonávania leteckých prác s maximálnou vzletovou hmotnosťou nie väčšou ako 0,91 kg možno vykonať v riadenom okrsku letiska (CTR) v horizontálnej vzdialenosti menšej ako 2 NM (3,7 km) od referenčného bodu letiska (ARP), iba ak osoba, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo:
a) je držiteľom príslušného preukazu odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových
zariadení (preukaz rádiotelefonistu)27),
b) najneskôr jednu hodinu pred vzletom skoordinuje s príslušným stanovišťom letových prevádzkových služieb priestor plánovanej činnosti, požadované rozpätie výšok, plánovaný čas začatia a ukončenia letu, volací znak a iné informácie, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti dôležité,
c) 15 minút pred plánovaným časom začatia vykonania letu požiada príslušné stanovište letových prevádzkových služieb o letové povolenie a spresní čas začatia a ukončenia letu,
d) pred vzletom diaľkovo riadeného lietadla nadviaže rádiové spojenie s príslušným stanovišťom letových prevádzkových služieb,
e) v priebehu činnosti oznamuje akúkoľvek zmenu oproti vydanému letovému povoleniu príslušnému stanovišťu letových prevádzkových služieb,
f) oznámi ukončenie alebo prerušenie činnosti príslušnému stanovišťu letových prevádzkových služieb.
(4) Vykonanie letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo zvyšných častiach riadeného vzdušného priestoru je zakázané.


Článok 5

(1) Prevádzkovateľ diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.28)

(2) Diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou musí byť vybavené záložným nezávislým bezpečnostným systémom alebo záložným systémom rádiového spojenia a ovládania, ktorým sa pri prerušení alebo zlyhaní akejkoľvek časti primárneho systému riadenia a kontroly, vrátane rádiového spojenia, vykoná bezpečné vynútené pristátie. Minimálnou podmienkou je používanie dvojkanálového systému riadenia a kontroly.

(3) Osoba, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou, je povinná mať bezprostredne pred vzletom, počas letu a bezprostredne po pristátí pri sebe tieto doklady a dokumentáciu:
a) osvedčenie o evidencii diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou,
b) palubný denník alebo doklad, ktorý ho nahrádza,
c) povolenie na zriadenie a prevádzkovanie spojových a rádionavigačných zariadení, ak sú na palube,
d) doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou,
e) povolenie na lietanie vydané Dopravným úradom,
f) preukaz odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, ak sa vyžaduje,
g) povolenie na vykonávanie leteckých prác a prevádzkovú príručku, ak sa vyžadujú.

(4) Osoba, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo používané na vykonávanie leteckých prác alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20kg a väčšou, je povinná viesť záznam o lete v palubnom denníku alebo v doklade, ktorý ho nahrádza.

(5) Záznam o lete musí obsahovať najmä:
a) dátum vykonania letu,
b) meno osoby, ktorá ovládala diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20kg a väčšou,
d) miesto vzletu
e) miesto pristátia,
f) čas vzletu,
g čas pristátia,
h) celkovú dobu letu
i) druh letovej činnosti a
g) uvedenie závad, porúch alebo udalostí, ktoré majú vplyv na letovú spôsobilosť a bezpečnú prevádzku diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou.

Článok 6

Zrušujú sa časti rozhodnutí, v ktorých sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky v zmysle §7 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z.z.:
č. 6749/2643-220/2010 zo dňa 04.08.2010
č.10906/2014/OPL zo dňa 29.07.2014
č. 18772/2014/OPL zo dňa 06.08.2014
č. 09862/2015/OPL zo dňa 13.05.2015

pečiatka - podpis

Ing. Ján Breja
predseda Dopravného úradu
Odkazy
1) Ú. v. EÚ L 79, 19. 03. 2008.
2) Čl. 2 bod 138 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú
spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa
mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES)
č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012).
3) Čl. 4 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú
spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa
mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES)
č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012).
4) Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Všeobecné povolenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. VPR – 15/2012 na používanie frekvencií pri
prevádzke vysielacích rádiových zariadení určených na diaľkové ovládanie modelov používaných na zemi, vo vzduchu
alebo vo vode.
5) Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.
6) § 44 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
7) Napríklad §19 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012,
ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej
prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES)
č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012).
8 ) Čl. 2 bod 13 nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky
a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v.
EÚ L 44, 14. 02. 2014).
9) Čl. 2 bod 26 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú
spoločné pravidlá lietania a prevádzkové stanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa
mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES)
č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení.
10) Napríklad vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení, príloha č. 11 k Dohovoru
o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995
Z. z.).
11) § 44 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 402/2013 Z. z.
12) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších
predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
13) Čl. 2 bod 142 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení.
14) Príloha oddiel 6 ust. SERA.6001 písm. g) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení.
15) Čl. 2 bod 84 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení.
16) Čl. 2 bod 103 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení.
17) Čl. 2 bod 111 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení.
18) Príloha č. 15 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
19) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
20) Napríklad § 29 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
21) Čl. 2 bod 11 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení.
22) § 32 ods. 10 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23) Čl. 2 bod 58 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení.
24) Príloha II bod 7.1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v.
EÚ L 323, 08. 12. 2010) v platnom znení.
25) Napr. príloha oddiel 8 ust. SERA.8015 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení.
26) Zákon č. 351/2001 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
27) Zákon č. 351/2001 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
28) § 13 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 402/2013 Z. z.
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých
dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8 ) v platnom znení.


http://nsat.sk/wp-content/uploads/2014/08/DU_RPAS-merged.pdf


Přílohy:
DU_RPAS-merged.pdf [351.48 KiB]
258 krát
Nahoru
 Profil  
 
 
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 0:11 
Mazák
Mazák
Uživatelský avatar

Registrován: 30.4.2011
Příspěvky: 3178
Bydliště: Praha Letňany
Tak mi to přišlo docela rozumný-do okamžiku, kdy jsem dočetl k té části, kde jsou uvedené max. povolené výšky. 120 a 30 m to je v podstatě "stopka" pro větroně :(

_________________
Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...


Nahoru
 Profil {RCalbum.cz}  
 
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 0:59 
Celkem nový uživatel
Celkem nový uživatel
Uživatelský avatar

Registrován: 22.2.2009
Příspěvky: 99
Bydliště: kousek od Brna
No to mě podržte 120 a 30metrů vejšky,to aby za chvíli začali stavět jen lodičky teda pokud jim nezakáže úřední šiml vůbec využívat vodní hladinu :( :( A věřím že za chvíli to máme aji tady :( :(


Nahoru
 Profil {RCalbum.cz}  
 
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 6:32 
Protřelejší uživatel
Protřelejší uživatel
Uživatelský avatar

Registrován: 11.2.2008
Příspěvky: 195
Bydliště: Spišská Nová Ves, SK
Takže podľa toho všetky vetrone zavesiť ako dekoráciu a môžem sa dať na lodičky alebo autíčka.....a ešte ma zaujalo

"l) priamym vizuálnym kontaktom (visual line-of-sight) priamy očný kontakt medzi osobou, ktorá
ovláda diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla a diaľkovo riadeným lietadlom alebo
modelom lietadla bez použitia vizuálnych pomôcok iných, ako sú dioptrické okuliare alebo
kontaktné šošovky,"

mám tomu rozumieť tak že môžem lietať len tak ďaleko ako na model vidím bez okuliarov.??? 8O


Nahoru
 Profil {RCalbum.cz}  
 
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 7:47 
Moderátor serveru
Moderátor serveru
Uživatelský avatar

Registrován: 4.5.2003
Příspěvky: 11225
Bydliště: Břeclav, ČR
vrabec1 píše:
Takže podľa toho všetky vetrone zavesiť ako dekoráciu a môžem sa dať na lodičky alebo autíčka.....a ešte ma zaujalo

"l) priamym vizuálnym kontaktom (visual line-of-sight) priamy očný kontakt medzi osobou, ktorá
ovláda diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla a diaľkovo riadeným lietadlom alebo
modelom lietadla bez použitia vizuálnych pomôcok iných, ako sú dioptrické okuliare alebo
kontaktné šošovky,"

mám tomu rozumieť tak že môžem lietať len tak ďaleko ako na model vidím bez okuliarov.??? 8OMáš tomu rozumět tak, že můžeš létat tak daleko, jak dovidíš prostým okem, případně s brýlemi či kontaktními čočkami. To je povoleno. Dalekohled už ale ne.


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 8:09 
Protřelejší uživatel
Protřelejší uživatel
Uživatelský avatar

Registrován: 11.2.2008
Příspěvky: 195
Bydliště: Spišská Nová Ves, SK
OK, teda neviem ako by som lietal s ďalekohľadom, ale viem si predstaviť že by sa našiel niekto kto toho bude shopný.takže to chápem. Ale aj tak tie výšky sú pre väčšie modely mierne povedané "obmedzujúce".... chcem vidieť niekoho aklo lieta s7kg 4metrovkou do 120m a ako dlho ho to bude baviť.


Nahoru
 Profil {RCalbum.cz}  
 
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 8:24 
Mecenáš serveru
Mecenáš serveru
Uživatelský avatar

Registrován: 23.2.2014
Příspěvky: 206
Bydliště: Bratislava/Snina
Tento zakon je znicujuci pre velky okruh slusnych modelarov. Presuva nas na letiska a nuti lietat v nepouzitelnych vyskach za vyslovene idotskych podmienok.

Jedine s cim suhlasim su vzdialenosti od ludi a obytnych zon. To vsetko je ale pre nas modelarov prirodzena samozrejmost, nie?

Ma s tym niekto skusenosti, co by sa s tymto zakonom dalo realne urobit? Okrem toho ze ho budeme porosuvat, co bude pre mna nutne zlo.

Obmedzenie tykajuce sa dronov by som pochopil. Vsetko nad hmotnost 0,5kg na preukaz. 250 si malokedy kupi niekto na natacanie videa.

Ako sa k tomu postavite vy? Ja lietam dalej! :wink:

Ale nasraty som neskutocne!


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 9:05 
Protřelejší uživatel
Protřelejší uživatel
Uživatelský avatar

Registrován: 11.2.2008
Příspěvky: 195
Bydliště: Spišská Nová Ves, SK
tiež budem lietať ďalej a predpokladám že aj zvyšok ľudí medzi ktorými sa pohybujem ale s vedomím že v čiastočnom rozpore s existujúcim zákonom (hlavne ta výška....čo ma veeľmi štve) ostatné vcelku beriem, ale zavesiť na klinec lietanie to sa mi nechce a lietať s bulinkoletmi do 120m to nie je pre mňa. Lietam prevažne celokompozity F5X


Nahoru
 Profil {RCalbum.cz}  
 
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 9:12 
Mazák
Mazák
Uživatelský avatar

Registrován: 7.6.2010
Příspěvky: 730
Bydliště: Praha 10
Zdravím,
tak to vás (Slováky) upřímně lituji. U nás zatím leteckou modelařinu legislativa nepohřbila.
Měli bychom se z toho poučit a založit lobistickou organizaci, která bude hájit naše zájmy. Nebo dopadneme stejně :evil:
Nevíte o poslancích, kteří modelaří nebo potřebují peníze? Nejlépe obojí :D
Pat

_________________
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke


Nahoru
 Profil {RCalbum.cz}  
 
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 9:15 
Mecenáš serveru
Mecenáš serveru
Uživatelský avatar

Registrován: 18.3.2010
Příspěvky: 2890
Bydliště: Zavar, SK
1, to Frostmann: ked uz si to sem cele daval, nemozes tomu spravit nejaku stabnu kulturu, napriklad povyhadzovat tie paticky, pripadne zvyraznit cisla clankov? Na zaciatku Clanku 2 ti vypadla veta: (1) Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie

2, No, do 120m sa beznym bublinkoletom, ci heli clovek vacsinou zmesti - otazka je, ako mam vediet v akej vyske som. Tato vyhlaska totiz nie je o dronoch, ako sa vsade prezentuje, ale vsetkom, co lieta. A asi malokto ma na bublinkoletoch on-line vario. A pokial na koptere clovek nema FPV, ci on-line vario, tiez nevie ako vysoko je. Ze pre vetrone to je malo, to je fakt.

3, Cl. 3, ods.2: Diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla nesmie byť vybavené pulzačným alebo raketovým motorom; to neplatí, ak je raketový motor použitý na účel vykonania vzletu.
Co sa lieta v modeloch stihaciek? Nie je toto obmedzujuce?

4, Cl. 3, ods. 6c:
(6) Osoba, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla...
c) nesmie počas letu diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla, ktoré ovláda, meniť
pôvodné stanovište alebo sa premiestňovať akýmkoľvek spôsobom.

Ked spravis s vysielackou co len krok, porusis vyhlasku? :D

5, Cl. 3, ods. 11:
(11) Vykonanie letu diaľkovo riadeným lietadlom alebo modelom lietadla v noci je zakázané.
Tak toto mi celkom vadi, kedze mam na koptere osvetlenie, v noci sa super lieta.

_________________
X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 9:32 
Mecenáš serveru
Mecenáš serveru
Uživatelský avatar

Registrován: 23.2.2014
Příspěvky: 206
Bydliště: Bratislava/Snina
2) som zvedavy ako kontrolny organ zisti ze som nad 120 m (zoberie mi vario? :lol: ) a vzdialenosti od objektov ako pomeria???, proste zase niekto pisal doprazdna ... to je uz klasika

3) stihacky su naodpis ako pises


A inak som velmi zvedavy ako mi budu dokazovat ze to co tam lieta ovladam ja :D


Naposledy upravil mmaki dne stř 26.08.2015 9:35, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 9:32 
Zkušený debatér
Zkušený debatér
Uživatelský avatar

Registrován: 6.6.2013
Příspěvky: 201
Nad 120m je to likvidácia pre ľudí čo lietajú hlavne s vetroňmi, čiastočne aj pre ľudí s koptérami.

Nesmie sa lietať pri ľuďoch, v obydliach a podobne, to je vyslovene vykázanie z mestách či dedín pre tých čo lietajú s koptérami. Beriem, že treba dávať pozor, ale takto už vôbec sa nebude dať natáčať nejaké budovy, alebo podobne.

Letecké snímkovanie - len s papiermi ktoré aj ten čo podniká s tým bude mať čo robiť aby ich mal a hlavne zaplatil...

Je to viac ako smutné a nedotiahnuté...

_________________
P1, P2, P3P
www.youtube.com/tomi79rv


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 10:00 
Moderátor serveru
Moderátor serveru
Uživatelský avatar

Registrován: 4.5.2003
Příspěvky: 11225
Bydliště: Břeclav, ČR
ddano007 píše:
3, Cl. 3, ods.2: Diaľkovo riadené lietadlo alebo model lietadla nesmie byť vybavené pulzačným alebo raketovým motorom; to neplatí, ak je raketový motor použitý na účel vykonania vzletu.
Co sa lieta v modeloch stihaciek? Nie je toto obmedzujuce?


Není. Tam je klasická turbína.


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 10:18 
Mazák
Mazák
Uživatelský avatar

Registrován: 7.6.2010
Příspěvky: 730
Bydliště: Praha 10
Podle mne se na tom nesmyslu musel podílet nějaký (bývalý;-) modelář. Koho by napadlo, že model může mít pulzační motor nebo že by mohl modelář jet v audě a řídit model...
Pat

_________________
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke


Nahoru
 Profil {RCalbum.cz}  
 
PříspěvekNapsal: stř 26.08.2015 10:46 
Mecenáš serveru
Mecenáš serveru
Uživatelský avatar

Registrován: 18.3.2010
Příspěvky: 2890
Bydliště: Zavar, SK
tomi79rv píše:
Nesmie sa lietať pri ľuďoch, v obydliach a podobne, to je vyslovene vykázanie z mestách či dedín pre tých čo lietajú s koptérami. Beriem, že treba dávať pozor, ale takto už vôbec sa nebude dať natáčať nejaké budovy, alebo podobne.

Vies, zase z mojho pohladu lietat v intravilane znamena koledovat si o pruser: ked niekomu spadne kilova, ci dvojkilova koptera na hlavu z padesiatich metrov, nemusi to rozchodit. Prihliadnuc este k tomu, ze v obci mas potencialne vacsiu pravdepodobnost rusenia na 2.4GHz. Ze ak chcem lietat v obci, by som mal mat povolenie od obecneho uradu, ci podobne sa mi zda celkom rozumne. Ze si tym padom nemozem s kopterou lietat nad svojou zahradou - co som robil ( a bojim sa, ze obcas aj spravim), to je fakt...

tomi79rv píše:
Letecké snímkovanie - len s papiermi ktoré aj ten čo podniká s tým bude mať čo robiť aby ich mal a hlavne zaplatil...

Aaale tym som si nie celkom isty. Moze sem niekto dat predpis, ktory osetruje to natacanie? Lebo toto Rozhodnutie č. 1/2015 z 19.08.2015 to priamo neriesi, spomina len letecke prace, co ked si natocim video pre seba asi nie je letecka praca. Ale to len tipujem...

_________________
X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk


Nahoru
 Profil  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 517 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 35  Další

 


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  

 

  Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group  Český překlad – phpBB.cz 

 

NAVRCHOLU.cz